به پرتال اینترنتی خرید انشعاب شرکت توزیع برق شمال استان کرمان خوش آمدید

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در جهت خدمت رسانی به همشهریان محترم نسبت به راه اندازی خرید انشعاب برق
از طریق اینترنت اقدام نموده است . اکنون این سرویس بصورت منطقه نمونه برای شهرستان زرند اجرا میگردد. تا پس از انجام
موفقیت آمیز در این شهرستان در تمامی شهرستانهایی که در محدوده خدمت رسانی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان هستند ،اجرایی گردد.

راهنما
مقررات و شرایط فروش انشعاب